Målsägandebiträde

Har du, eller någon du känner, utsatts för ett brott?

Om du har utsatts för ett brott har du i normalfallet rätt att få juridiskt stöd av ett målsägandebiträde, ett ombud, som hjälper dig. Inom brottmål är Advokatbyrån Linderholm AB inriktad på att företräda brottsoffer som målsägandebiträde. Vi stödjer dig med information, följer med dig på polisförhör, hjälper dig med myndighetskontakter, och för din talan i domstol. Vi hjälper dig även efter domstolsprocessen. Att få hjälp av ett målsägandebiträde är helt kostnadsfritt för dig som är utsatt för brott.

Om du har utsatts för våldsbrott, rån, sexualbrott, hatbrott eller annan grov brottslighet har du i princip alltid rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde. Om du har utsatts för andra typer av brott där gärningsmannen kan dömas till fängelse har du stora möjligheter att få hjälp, likaså om du behöver hjälp att föra en skadeståndstalan eller om du av någon anledning är behov av särskilt stöd.

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfritt biträde.


Målsägandebiträde

Personer som har utsatts för brott har i regel rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträden utses i normalfallet slumpmässigt av domstol, men brottsoffer kan även begära att viss advokat eller jurist ska företräda dem. Målsägandebiträdets arbete är kostnadsfritt för brottsoffret, och bekostas av domstolen.

Ett målsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, samt företräda sin klient, med anledning av brottet. Målsägandebiträdets arbetsuppgifter omfattar bland annat:

 • Biträde vid polisförhör. Vi stödjer dig vid dina kontakter med utredande polis och tillser att gärningen utreds så noggrant som möjligt.
 • Komplettering av förundersökning. Vi kompletterar förundersökningen med relevant dokumentation, såsom läkarintyg på fysiska skador, intyg från psykolog om psykiskt lidande, utredning avseende kostnader och förlorad arbetsinkomst, kvitton på förlorad eller förstörd egendom, med mera.
 • Upprättande av skadeståndsanspråk. Vi går igenom ditt ärende och upprättar ett skadeståndsanspråk i samråd med dig.
 • Skadeståndsyrkande. I samband med åtal väcker vi talan om enskilt anspråk och driver en skadeståndsprocess mot den tilltalade.
 • Biträdande av åtalet. Under huvudförhandling biträder vi åtalet och tillser att ditt skadeståndsanspråk framläggs för bedömning av rätten.
 • Genomgång av domstolens dom. Tillsammans med klienten analyserar vi tingsrättens dom. Beroende på utfall formulerar vi ett överklagande och biträder klienten även i hovrätten.

Det är vår uppfattning att uppdraget som målsägandebiträde inte slutar efter domstolens huvudförhandling. Vi menar att uppdraget även omfattar att hjälpa klienten under de praktiska moment som vanligtvis följer efter rättegången:

Detta efterarbete omfattas inte i formell mening av domstolsuppdraget, men vi utför det ändå helt kostnadsfritt för våra klienter. Vi anser helt enkelt att en klients rätt tillvaratas genom ett åtagande om att hjälpa klienten ”till vägs ände”.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.


Brottmålsprocessen

”Från gärning till lagakraftvunnen dom kan vägen vara lång och slingrig.”
– Advokat N.N, angående ett komplicerat mål om trafikbrott.

En brottmålsprocess kan te sig oöverskådlig för den oinsatte. De allra flesta klienter som vi har företrätt har aldrig tidigare varit med om en brottmålsrättegång. Det är därför viktigt att ha en stödperson i form av ett målsägandebiträde som kan förklara brottmålsprocessen, hur en huvudförhandling i domstol går till, om det är farligt att vittna, med mera. Något förenklat omfattar ett brottmål följande:

 • Gärningen. Själva brottet.
 • Polisanmälan. Någon anmäler brottet till polis.
 • Förundersökning. Polisen utreder brottet, genomför förhör med inblandade personer, med mera.
 • Åtal. Åklagare beslutar om åtal ska väckas mot den misstänkte.
 • Huvudförhandling. Tingsrätt genomför huvudförhandling, rättegång, i målet.
 • Eventuell prövning i hovrätt. Om någon part överklagar tingsrättens dom kan målet komma att prövas i hovrätten.
 • Eventuell prövning i Högsta Domstolen. Om någon part överklagar hovrättens dom kan målet komma att prövas i Högsta Domstolen. Prövningstillstånd krävs för detta.
 • Domen vinner laga kraft. Detta medför att domen inte längre kan överklagas. Det innebär, bland annat, att eventuellt skadestånd kan krävas ut från den/de tilltalade om domen gett målsäganden rätt till sådant.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig under brottmålsprocessen.


Skadestånd & ersättning

SKADESTÅND

Ett brottsoffer kan begära skadestånd av gärningsmannen. Detta är uppdelat i olika delar:

 • Kränkningsersättning – ersättning för det intrång i den personliga integriteten som ett brott medför.
 • Ersättning för sveda och värk – ersättning för det fysiska och psykiska lidande av övergående natur som brottet har medfört.
 • Ersättning för lyte och men – ersättning för bestående skador, ärrbildning, kroppsliga funktionsnedsättningar, förlust av kroppsdelar, djupgående psykiska funktionsnedsättningar och liknande.
 • Inkomstbortfall – ersättning för inkomstbortfall.
  Utlägg och omkostnader – ersättning för exempelvis förstörda kläder eller resa från sjukhus.
 • Förlorad egendom – ersättning för förlorad egendom, exempelvis smycken eller liknande.

Om gärningsmannen är straffmyndig, minst 15 år gammal, men inte hade fyllt 18 år vid gärningstillfället kan målsäganden även begära att skadeståndet skall åläggas gärningsmannens föräldrar upp till visst belopp (20% av vid gärningen gällande prisbasbelopp per skadevållande gärning). Endast förälder som är vårdnadshavare kan åläggas solidariskt skadeståndsansvar.

Skadestånd kan tillerkännas målsäganden efter yrkande i domstol och kan utkrävas via Kronofogdemyndigheten, eller genom frivillig reglering från gärningsmannen.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Brottsoffrets försäkringsskydd kan också komma att tas i anspråk. De flesta hemförsäkringar innehåller ett överfallsskydd som ersätter omedelbara kostnader och utlägg som försäkringstagaren har, exempelvis genom att ge ersättning för förstörda kläder eller glasögon.  Barn omfattas normalt av sina föräldrars försäkringar. Makars eller sambos försäkringar, liksom försäkring via arbetstagarorganisation eller via arbetsgivaren, kan också ge försäkringsskydd.

BROTTSSKADEERSÄTTNING

Om gärningsmannen inte kan betala, och om du inte får försäkringsersättning, kan staten ersätta dig för den kränkning som brottet har medfört. Ersättningen kallas brottsskadeersättning. Du har möjlighet att få brottsskadeersättning även om ingen gärningsman kan dömas för brottet. Förutsättningen är att du har anmält händelsen till polis och att det kan styrkas att du har blivit utsatt för ett brott.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med skadeståndsanspråk, försäkringsersättning och brottsskadeersättning.


Vi hjälper dig!

Vårt mål är att alla klienter ska få den ersättning de har rätt till. Vi hjälper dig från första kontakt tills dess att ärendet är avslutat. Detta gör vi genom att aktivt biträda dig under förundersökningen, samt genom att tillvarata din rätt under rättegången. Vi stödjer dig även efter rättegången. Vårt åtagande omfattar då följande åtgärder:

 • Vi hjälper dig att kräva in ditt skadestånd från gärningsmannen via Kronofogdemyndigheten.
 • Vi hjälper dig att begära ersättning från relevanta försäkringsbolag.
 • Vi hjälper dig att ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Om vi har företrätt dig under förundersökning eller under huvudförhandling som målsägandebiträde är vår hjälp efter rättegång kostnadsfri.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig före, under och efter brottmålsprocessen.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn har blivit utsatt för ett brott så kan en särskild företrädare för barnet utses. En särskild företrädare för barn utses av tingsrätten efter begäran från åklagare. En särskild företrädare utses under förundersökning om det finns risk för att barnets ordinarie vårdnadshavare inte kommer att tillvarata barnets intressen vid en eventuell rättegång. I praktiken är det vanligast att en särskild företrädare utses när någon nära anhörig till barnet misstänks för brott. Företrädaren är i normalfallet advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Företrädarens uppgift är:

 • Att överta vårdnadshavarens ansvar i de delar som berör förundersökning och eventuell rättegång.
 • Att ge polisen tillstånd att förhöra barnet om detta kan ske på lämpligt sätt.
 • Att bestämma om barnet skall genomgå läkarundersökning om detta behövs för att utreda om barnet har utsatts för övergrepp.
 • Att föra barnets talan vid rättegång och yrka att den tilltalade skall betala skadestånd till barnet.

Därutöver omfattar den särskilda företrädarens uppgifter att hjälpa och stödja barnet på samma sätt som ett målsägandebiträde.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen